Implantace kardiostimulátoru (pacemakeru) je základní léčebný postup při stavech, kdy je srdeční frekvence příliš pomalá, co může vést k nedostatečnému přečerpávání krve podle potřeb organizmu, nebo hrozí srdeční zástava. Indikace k trvalé kardiostimulaci je shrnuta v Zásadách pro implantaci kardiostimulátorů, implantanbilních kardioverterů-defibrilátorů a srdeční resynchronizační léčbu. Jsou postavena tři základní, rovnocenná kritéria pro implementaci pacemakeru, a to indikační kriterium podle diagnózy pacienta, výběr vhodného stimulačního rytmu a zhodnocení celkového stavu pacienta. Speciální kardiostimulátory jsou používány též při projevech srdeční dyssynchronie jako součást srdeční resynchronizační léčby. K tomuto druhu léčby jsou jednoznačně indikování pacienti se srdečním selháním, s dysfunkcí levé komory (ejekční frakce levé komory <35%), poruchou nitrokomorového vedení vzruchu (QRS komplex na EKG širší než 130ms).

Projekt REPACE si klade za cíl vytvořit centrální registr, který bude ve strukturované podobě zachycovat údaje postihující problematiku implantace pacemakerů indikovaným pacientům. Cílem registru je v rámci legislativního rámce ČR umožnit sběr dat o této problematice a provádět jejich analytické a statistické vyhodnocení. Registr bude též zahrnovat možnost generování základních reportovacích výstupů v pravidelných časových intervalech.

Projekt je odborně garantován Českou kardiologickou společností.